Học cách diễn đạt ấn tượng trong tiếng Anh – bài 10

Hôm nay chúng ta cùng với Homeschooling tiếp tục học một vài câu diễn đạt hay và ấn tượng nữa nhé.

IDIOMATIC EXPRESSIONS 10

 1. get a clean bill of health: được chứng nhận đầy đủ sức khỏe

–> Helen got a clean bill of health from the doctor.

 1. Easy come, easy go: Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi.
 1. You win: Bạn đúng rồi

–> Ok. You win. I’m not going to argue with you anymore.

 1. keep an eye on: trông chừng

–> Keep an eye on my suitcase while I buy my ticket.

 1. History repeats itself: Lịch sử lặp lại.
 1. no wonder: hèn chi

      *burn the candles at both ends: thức khuya dậy sớm

–> No wonder Rose is ill. She has been burning the candles at both ends for a long time.

 1. the powers that be: các cấp có thẩm quyền

–> The powers that be denied any accusations of police bribery.

 1. went ga-ga over sb: mê như điếu đổ

–> The first time I saw Demi Moore, I went ga-ga over her.

 1. out of the world: xuất sắc/không chê vào đâu được

–> Her performance was out of the world.

 1. technical glitch: lý do kỹ thuật/trục trặc kỹ thuật

–> Because of technical glitch, our live show was postponed until next Sunday.

 1. one + singular noun + too many: dư 1 (cái gì)

–> We have one chair too many.

 1. take back: trả lại

–> John went to the mall to take back the sweater he bought.

 1. vie with sb to do sth: ganh đua với ai để làm điều gì

–> Schoolgirls vied with each other to attract the hot boy of their school.

 1. take turn: phân công

–> My roommate and I take turn the chores in our department.

 1. Alas for him!: Tội nghiệp!

–> Alas for him! No one believes what he said.

 1. be off the hook: hết nhiệm vụ

–> Estiban: ‘Mr. Moosbe, I wonder who will replace my job when I take a vacation.’ – Moosbe: ‘Don’t worry. You are off the hook. You’re fire.’

 1. go to war: dùng biện pháp chiến tranh

–> While Obama solves America’s problems by mild solution, Bush often went to war for solving problems.

Chúc các bạn ôn luyện Ielts thật vui!

Võ Minh Sử -Chủ sáng lập Luyện Ielts Homeschooling