Học cách diễn đạt ấn tượng trong tiếng Anh

Hôm nay chúng ta cùng với Homeschooling tiếp tục học một vài câu diễn đạt hay và ấn tượng nữa nhé.

IDIOMATIC EXPRESSIONS 10

 1. get a clean bill of health: được chứng nhận đầy đủ sức khỏe

–> Helen got a clean bill of health from the doctor.

 1. Easy come, easy go: Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi.
 1. You win: Bạn đúng rồi

–> Ok. You win. I’m not going to argue with you anymore.

 1. keep an eye on: trông chừng

–> Keep an eye on my suitcase while I buy my ticket.

 1. History repeats itself: Lịch sử lặp lại.
 1. no wonder: hèn chi

      *burn the candles at both ends: thức khuya dậy sớm

–> No wonder Rose is ill. She has been burning the candles at both ends for a long time.

 1. the powers that be: các cấp có thẩm quyền

–> The powers that be denied any accusations of police bribery.

 1. went ga-ga over sb: mê như điếu đổ

–> The first time I saw Demi Moore, I went ga-ga over her.

 1. out of the world: xuất sắc/không chê vào đâu được

–> Her performance was out of the world.

 1. technical glitch: lý do kỹ thuật/trục trặc kỹ thuật

–> Because of technical glitch, our live show was postponed until next Sunday.

 1. one + singular noun + too many: dư 1 (cái gì)

–> We have one chair too many.

 1. take back: trả lại

–> John went to the mall to take back the sweater he bought.

 1. vie with sb to do sth: ganh đua với ai để làm điều gì

–> Schoolgirls vied with each other to attract the hot boy of their school.

 1. take turn: phân công

–> My roommate and I take turn the chores in our department.

 1. Alas for him!: Tội nghiệp!

–> Alas for him! No one believes what he said.

 1. be off the hook: hết nhiệm vụ

–> Estiban: ‘Mr. Moosbe, I wonder who will replace my job when I take a vacation.’ – Moosbe: ‘Don’t worry. You are off the hook. You’re fire.’

 1. go to war: dùng biện pháp chiến tranh

–> While Obama solves America’s problems by mild solution, Bush often went to war for solving problems.

Chúc các bạn ôn luyện Ielts thật vui!

Võ Minh Sử -Chủ sáng lập Luyện Ielts Homeschooling