Học cách diễn đạt ấn tượng trong tiếng Anh – bài 11

Hôm nay chúng ta cùng với Homeschooling tiếp tục học một vài câu diễn đạt hay và ấn tượng nữa nhé.

IDIOMATIC EXPRESSIONS 11

 1. face the music: nhận lãnh hình phạt

–> After failing the test, George had to go home and face the music.

 1. back to the old drawing board: làm lại từ đầu

–> I failed English this semester. Well, back to the old drawing board.

 1. Your guess is as good as mine: Tôi có hơn gì bạn đâu nào

–> I don’t know where the manager is. Your guess is as good as mine.

 1. a jack of all trades: đa tài

–> Maria can fix TV, paint house, and build shelves. She’s a jack of all trades.

 1. At night, all cats are grey: Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh.
 1. take it lying down: nhịn

–> He just insulted you. Are you going to take it lying down?

 1. lose one’s cool: nổi nóng

–> Try not to lose your cool.

 1. once and for all: dứt khoát

–> She told her would-be husband once and for all that she did not want to see him again.

 1. have a weakness for (sth): mê/thích

–> I have a weakness for chocolate.

 1. Do the math!: Tự tính đi thì biết!
 1. enough: đủ

–> We have enough chairs.

 1. for the time being: trong lúc này

–> For the time being, I do not want to leave the place where I had many memories.

 1. agonize about/over (sth): bâng khuâng suy nghĩ

–> We agonized for hours about which wallpaper to buy.

 1. That’s the last straw!: Chịu hết nổi rồi!

–> That’s the last straw! Could you please shut your mouth up? You said a mouth full already.

 1. consider + noun + noun: xem như

–> In Brother’s Bear, human think a bear is a cold-blood killer whereas they consider human the most dangerous animal in this planet.

 1. be off the mark: lạc đề

–> Mandie: ‘Umm … London, you are off the mark. We are talking about our job not your money.’

 1. go to great trouble: bỏ nhiều công sức

–> You should not have gone to great trouble for helping that guy. He never appreciates what you have done.

 

Chúc các bạn ôn luyện Ielts thật vui!

Võ Minh Sử -Chủ sáng lập Luyện Ielts Homeschooling