Học cách diễn đạt ấn tượng trong tiếng Anh – bài 9

Các bạn đã học được bao nhiêu câu diễn đạt hay rồi nhỉ? Hôm nay hãy cùng Homeschooling học thêm 1 vài câu nữa nhé.

IDIOMATIC EXPRESSIONS 09

 1. dance to another tune: thay đổi cách sống tốt hơn

–> A stern talking-to will make her dance to another tune.

 1. piece of cake: dễ như trở bàn tay

–> The test was a piece of cake for me.

 1. zero in on: đổ xô vào

–> The customers zeroed in on the car display.

 1. feel ill at ease: cảm thấy không thoải mái (bối rối, lúng túng)

–> She felt ill at ease in Mr. Miller’s presence.

 1. A friend in need is a friend indeed: Bạn bè trong lúc hoạn nạn chính là bạn bè thật sự.
 1. be in one’s shoes: ở trong tình huống/hoàn cảnh của ai

–> Your rent is due in two weeks. If I were in your shoes, I would be looking for a job instead of going to the movies.

 1. a cold fish: người khó ưa

–> I don’t mean to put her down, but the lady is sort of a cold fish, too.

 1. frisk: lục soát

–> The police officer frisked the man for drugs.

 1. keep sb posted: báo tin (cho ai)

–> As soon as I arrive in the U.S, I’ll keep you posted.

 1. What’s your take on this problem?: Anh có ý kiến gì không?
 1. short: không đủ/thiếu

–> We’ve one chair short.

 1. without any reflexion: đột nhiên

–> Without any reflexion, he fell down from a ladder. (reflexion = reflection)

 1. be bound for: đi về hướng
 • blew (sth) off course: làm chuyển hướng

–> The Mayflower was bound for Virginia, but a hurricane blew it off course.

 1. Be sure to dot all the i’s and cross all the t’s: Nên cẩn thận.
 1. tremble with fear: run sợ

–> A kitty trembled with fear facing an extremely big rat.

 1. Can you take a shot of it?: Bạn có chụp được hình của nó không?

–> Jack: ‘Can you take a shot of it?’ – Cody: ‘Not yet, it was too fast. I had no time to take out the camera.’

 1. go it alone:  ôm hết công chuyện về mình

–> Do not go it alone. Let’s share the housework with your husband.

Chúc các bạn học Ielts thật vui!
#LuyệnIEltsHomeschooling
#Ieltsvocabulary 
#LuyệnIelts
Võ Minh Sử -Chủ sáng lập Luyện Ielts Homeschooling
www.vominhsu.com