WRITING TASK 2 ACADEMIC WORDS – VARY

WRITING TASK 2 ACADEMIC WORDS – VARY

Vary được sử dụng chủ yếu thông qua 3 từ loại (parts of speech):

 • Động từ: vary – làm cho khác nhau, thay đổi, biến đổi (ngoại động từ) / thay đổi, biến đổi, khác với (nội động từ), bất đồng
 • Danh từ: variety – sự đa dạng, trạng thái khác nhau, tính chất bất đồng / thứ, loại
 • Tính từ: various – khác nhau, thuộc về nhiều loại, nhiều hơn một

Động từ và các tổ hợp

 • vary from … to … – khác nhau, dao động từ … đến …
 • vary in colour and size – khác nhau về màu sắc và kích thước
 • vary greatly/considerably/widely/enormously/significantly – khác nhau rất nhiều
 • vary slightly – khác nhau rất ít
 • vary according to something – thay đổi tùy theo …
 • vary the diet – thay đổi chế độ ăn uống
 • varying degrees/levels – nhiều mức độ khác nhau
 • varying sizes – nhiều kích cỡ khác nhau
 • varying amounts – số lượng khác nhau

Danh từ và các tổ hợp

 • a variety of something – nhiều … khác nhau
 • give/bring/add/ variety (to something) – mang lại sự thay đổi mới lạ
 • variety of opinion – sự bất đồng ý kiến
 • a wide/great/large/huge/enormous/rich variety – rất nhiều loại khác nhau
 • an infinite/endless variety – nhiều (loại) vô kể
 • a bewildering variety – đa dạng đến nỗi khiến người ta bối rối
 • variety is the spice of life – sự đa dạng là gia vị cho cuộc sống

Tính từ và các tổ hợp

 • various colours – nhiều màu khác nhau
 • for various reasons – vì nhiều lý do khác nhau
 • known under various names – được biết dưới nhiều tên khác nhau
 • to write under various names – viết dưới nhiều bút danh khác nhau
 • many and various – nhiều và chẳng cái nào giống cái nào

Chúc các bạn học tốt và hẹn gặp lại!