SUBSTITUTION and ELLIPSIS: Cách tránh lặp từ trong Ielts!

WRITING TASK 2 – SUBSTITUTION and ELLIPSIS

IELTS là chương trình học thuộc nhóm tiếng Anh học thuật (academic English) cho nên yêu cầu không lặp từ (repetition) là điều dễ hiểu. Vì lẽ đó, người học buộc phải đa dạng hóa cấu trúc và từ vựng nhằm mục đích tăng tính trịnh trọng (formality) và khách quan (objectivity) trong Writing và Speaking. Mặc dù ngôn ngữ sử dụng có tính phức tạp (complex language) cao hơn so với tiếng Anh xã hội (social English) nhưng một bài Writing và Speaking học thuật cũng phải hướng tới sự đơn giản (simple), rõ ràng (clear) và chính xác (precise) bởi người viết hay nói phải dựa trên những điều mà người đọc, người nghe đã biết rồi từ đó hướng họ đến những lĩnh vực hoặc chủ đề mà họ không biết trước đó (unfamiliar area or topics). Trong bài viết này tôi xin chia sẻ với các bạn 2 trong số nhiều phương pháp để tránh lặp từ trong IELTS Writing và Speaking: SUBSTITUTION and ELLIPSIS

 1. What is SUBSTITUTION?

Substitution có thể hiểu là một sự thay thế (replacement) như ví dụ sau đây:

The primary cause of this is very much a health-related one.

Trong ví dụ trên, rõ ràng cause đã được thay bằng one để tránh lặp lại. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét liệu còn bao nhiêu cách nữa trong phần Substitution này nhé.

 • Do you think that students need as much experience to get a good job? I hope not – dễ thấy note thay thế cho People do not need as much experience to get a good job.
 • Is it going to rain this evening? I think so. – that it is going to rain chính là so
 • I have not finished the assignment yet, neither/nor have my roommates. – neithernor trong trường hợp này thay thế not finished the assignment.
 • The new working procedure introduce this morning needs a serious consideration before use. To do so/doing so would take a lot of time. – To do so/doing so thay thế cho to consider seriously the new working procedure introduced.
 • We didn’t support the idea of single-sex education in any way, but they did. – did có nghĩa là did support the idea of single-sex education.
 • All employees wanted to reduce working hours, but managers didn’t. – didn’t thay thế cho didn’t want to reduce working hours.
 1. What is ELLIPSIS?

Các bạn có thể hiểu Ellipsis theo hai cách, một là sự bỏ qua (omission) một từ hoặc cụm từ; hai là sự thay thế bằng 0 (substitution by zero).

There are three reasons for that. The first is … như vậy là reason đã được lược bỏ trong khi phải là The first reason is that …

 • Lược bỏ để có cấu trúc SVV trong Simple Sentence, tức là tiến hành lược bỏ từ sau and/but

I search for information and play games on my computers. – Thay vì I search information and I play games on my computers.

 • Lược bỏ động từ

I think people don’t watch TV a lot now, but they used to. – Ở đây, used to thay thế cho watched TV a lot in the past.

 • Sử dụng Modal verbs thay cho Main verbs

Parents don’t pay close attention to how their children study at school, but they should. – như vậy should chính là Parents should pay close attention to how their children study at school.

 • Không lược bỏ Main verbs sau To be

Many students are involved in Green Summer Volunteering Campaign, but more could be done. – trong trường hợp này done không thể lược bỏ

 • Không lược bỏ been nếu đứng sau Modal verbs trong Perfect passive

Victims were not informed of compensation for damage after the strike, when they should have been. – tương tự been trường hợp này cũng không thể lược bỏ bởi nó đứng sau Modal verb should trong câu bị động.

Như vậy là tôi vừa trình bày với các bạn về Substitution và Ellipsis (cách để tránh lặp từ trong ielts), bạn hãy cố gắng rèn luyện chúng để giúp mình có cách diễn đạt phong phú hơn và tránh trùng lặp từ các bạn nhé.

Tìm hiểu thêm về lặp từ tại đây

Chúc bạn bạn học vui và hẹn gặp lại!

Võ Minh Sử – Chủ sáng lập Homeschooling English Center