Like-Dislike Language (Ielts Speaking)

Dạng câu hỏi Like-Dislike Language xuất hiện thường trực trong phần thi IELTS Speaking nếu không muốn nói là chắc chắn sẽ ra. Tuy nhiên điều khó khăn nhất đối với câu hỏi dạng này là không phải lúc nào bạn cũng nhận ra được nó thuộc LIKE-DISLIKE. Vì lý do này mà nhiều bạn ngộ nhận loại này chỉ xuất hiện duy nhất trong PART 1 bởi các bạn thường xuyên được giáo viên hường dẫn hỏi What do you like/dislike about …? Điều đó không có nghĩa là chúng không xuất hiện ở PART 2PART 3 chỉ có điều là thông tin được hỏi ở một hình thức khác không bao gồm hai từ like-dislike. Bạn xem ví dụ bên dưới nhé.

PART 1 (Like-Dislike Language)

 • Would you like to change this job?
 • What do you like most about this subject?
 • Is there anything you’d like to improve about your home?
 • What do you enjoy doing most with your family?
 • Do you prefer to eat at home or in restaurants?

PART 2 (Like-Dislike Language)

Describe the job you would most like to have.

You should say:

 • what this job would be
 • where you would work
 • which qualifications you would need
 • and explain why you would like to have this job most.

PART 3 (Like-Dislike Language)

 • Could you tell me about the types of food that people eat in your country?
 • Why do people like watching television?
 • What types of leisure activities are popular in your country?
 • Would you like to be an inventor?

NHỮNG ĐỘNG TỪ CƠ BẢN

Theo sau like, love, enjoy, can’t stand/bear, detest, dislike, hateloathe có thể là một danh từ

 • I love tennis
 • I hate kungfu

Những động tư enjoy, fancy, dislike, detest, loathe sẽ được sử dụng với V-ing

 • I enjoy reading books. (NOT I enjoy to read books.)

Can’t stand/bear, like, hate, love và prefer được sử dụng theo hai hình thức V-ing hoặc là to

 • I like to do exercises early in the morning.
 • I like doing exercises early in the morning.

Lưu ý

Mặc dù có thể sử dụng theo hai hình thức nhưng ý nghĩa thì có chút khác biệt

 • I like to do exercises early in the morning – bạn cho rằng thể dục buổi sáng là có lợi nhưng không nhất thiết bạn thích điều đó.
 • I like doing exercises early in the morning – bạn thích điều đó.

Prefer + noun + to + noun

 • I prefer tea to coffee.

Prefer + V-ing (dành cho hoạt động)

 • I prefer surfing the Internet.

Prefer + to-infinitive + than + infinitive without to

 • I prefer to surf the Internet than read books.

Would prefer/love/like bắt buộc dùng với to infinitive

 • I would like to read books.

Would rather (not) + verb

 • I would rather (not) go to the movies.

Would rather + verb + than + verb

 • I would rather stay home than go out.

Những tính từ HẤP DẪN và KINH TỞM

Bên cạnh động từ thì tính từ cũng là một lựa chọn hoàn hảo cho mục đích miêu tả sở thích giúp các bạn đa dạng cấu trúc và từ vựng

Verbs Adjectives

LIKES

appeal appealing
tempt tempting
adore adoring, adored, adorable
desire desirable
enjoy enjoyable
fascinate fascinating, fascinated

DISLIKES

repel repulsive, repellent
disgust disgusting, disgusted
revolt revolting, revolted
hate hateful

NHỮNG THÀNH NGỮ GIỚI TỪ

She fell in love with him the moment she set eyes on him. She was captivated by his beautiful smile and his kindness to everyone he cared for. She had been looking forward to going on holiday, but once she had met him, she was no longer keen on the idea of going away in case he decided to invite her out. Fortunately, he had also fallen for her.

Bạn phát hiện ra bao nhiêu thành ngữ giới từ trong câu chuyện trên đây? Những thành ngữ trong bài các bạn vẫn có thể dùng để chỉ sở thích hay đam mê đặc biệt của mình chứ không chỉ dành cho tình yêu thôi nhé.

 • Mê tít – fall in love with, fall for, be fond of, care for
 • Để mắt tới – set eyes on
 • Trông ngóng – look forward to + V-ing, wait for, dream about
 • Say mê, ham thích – be keen on, be really into, be crazy about
 • Mê hoặc, hút hồn – be captivated/fascinated by

Tôi vừa trình bày Phần Like-Dislike Language trong Ielts Speaking, các bạn đã cảm thấy mình hệ thống lại được chưa? 

Hy vọng các bạn cảm thấy thú vị và học tốt!

Võ Minh Sử – Chủ sáng lập Homeschooling English Center